Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem portalu
Projekt z klasą

§ 1. Słowniczek pojęć

W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:
 1. Adres email – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. Konto – Moja Nowa Era - odrębna usługa świadczona na podstawie regulaminu serwisu Moja Nowa Era dostępnego pod adresem https://moja.nowaera.pl/reg-kontone, niezbędna dla korzystania z niektórych usług dostępnych za pośrednictwem Portalu;
 3. Portal – serwis internetowy Usługodawcy za pośrednictwem którego udostępniane są Usługi. Portal prowadzony jest pod adresem URL http://www.projektzklasa.pl
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu oraz warunki korzystania z nich przez Usługobiorców;
 5. Umowa – umowa zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016, poz. 1030 z późn. zm.), w tym Usług;
 6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz Usługobiorców określone w § 4;
 7. Usługobiorca – każda osoba fizyczna korzystająca z Usług, z zastrzeżeniem że część usług dostępnych za pośrednictwem Portalu dedykowana jest wyłącznie Usługobiorcom posiadającym Konto lub spełniającym kryteria korzystania z tych usług określone w odrębnych regulaminach (np. udział w konkursie projekt z klasą wymaga spełnienia warunków określonych dla tego konkursu);
 8. Usługodawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 627 900 zł.;

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Usług oraz warunki ich świadczenia przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach (np. konkursy).
 3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu w sposób umożliwiający Usługobiorcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Za pośrednictwem Portalu Usługobiorcy mają możliwość korzystania z serwisów i usług poprzez stosowne połączenia do ich stron internetowych. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się szczegółowe regulaminy lub inne dokumenty określone przez usługodawców tych usług lub serwisów. W takim przypadku postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do tych usług i serwisów. Nabywanie praw do korzystania z innych produktów i usług wymaga spełnienia warunków określonych w regulaminach właściwych serwisów.
 5. Korzystanie z Usług możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji postanowień Regulaminu. Usługobiorcy którzy nie akceptują Regulaminu nie powinni korzystać z Usług, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy.
 6. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Usług Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

§ 3. Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z Usługi.

§ 4. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Umowy

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu realizowane są w następującym zakresie:
  1. możliwość dokonania rejestracji w celu udziału w konkursie,
  2. możliwość zgłoszenia pracy konkursowej,
  3. możliwość korzystania z formularza kontaktowego,
  4. prezentacja projektów konkursowych,
  5. możliwość zgłoszenia reklamacji,
  6. możliwość założenia Konta lub przekierowania do tej usługi,
  7. możliwość oddania głosu na projekt biorący udział w ogłaszanych konkursach,
  8. dostęp do informacji o charakterze edukacyjnym publikowanych przez Usługodawcę w ramach Portalu,
  9. możliwość pobrania udostępnianych zasobów.
 3. Usługi świadczone są w modelu Saas. Usługi świadczone są w taki sposób, aby Usługobiorca spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§ 5. Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop lub tablet z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową wskazaną w ust.2. Dla części udostępnianych usług wymagane jest Konto oraz adres e-mail Usługobiorcy.
 2. Korzystanie z Portalu możliwe jest zasadniczo przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. przeglądarki: najnowsza wersja Google Chrome, najnowsza wersja Mozilla Firefox, najnowsza wersja Opera, Internet Explorer 11.0,
  2. dodatków: najnowsza wersja Flash Player
  3. obsługi „ciasteczek” (cookies): włączone
  4. Javascript: włączone
 3. W celu korzystania z Usług urządzenia muszą mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci Internet, a także rekomenduje Usługobiorcom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania.

§ 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług lub dostępu do Portalu,
  2. wysyłania na pozyskane Adresy email Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu lub świadczeniem Usług,
  3. przetwarzania danych Usługobiorców w celach marketingowych produktów własnych, w tym profilowania,
  4. odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email,
  5. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Portalu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do całości Portalu lub jego części na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem lub jego częścią, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 3. Usługobiorca korzystając z Usług nie jest uprawniony do:
  1. publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  3. wykorzystywania pozyskanych zasobów w celach komercyjnych lub zarobkowych,
  4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  5. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu,
  6. wykorzystywania Usług lub Portalu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  7. zamieszczania danych osobowych osób bez ich uprzedniej zgody. W tym celu Usługodawca jest uprawniony do żądania od Usługobiorcy przedstawienia takiej zgody pod warunkiem zablokowania dostępu do Usługi.

§ 7. Nieodpłatny charakter Portalu

 1. Usługi świadczone na rzecz Usługobiorców są nieodpłatne.
 2. Usługodawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usług wymaga połączenia z siecią Internet i wiąże się z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której Usługobiorca korzysta.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone na Portalu lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
  4. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  6. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji dla tych usług które wymagają rejestracji, nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu,
  7. następstwa działań podjętych przez Usługobiorców stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
  8. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

§ 9. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018r., poz. 1191 z późn. zm.), stanowiących część Portalu, w tym do całego utworu, jak i jego fragmentów, a w szczególności do zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących stronę Portalu, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 2. Usługobiorca nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego zasobu lub jego fragmentu oraz Portalu i zamieszczanych w nim treści, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z zasobów i treści udostępnionych na Portalu, wyłącznie na użytek własny rozumiany zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Usługodawca udziela każdemu Usługobiorcy licencji na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania w formie elektronicznej, a także utrwalania w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Usług, a także sporządzania wydruków dla własnych potrzeb związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością oświatową.
 5. Udzielona licencja nie uprawnia Usługobiorcy, w szczególności do:
  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
  2. rozpowszechniania informacji pobranych z Portalu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, w tym w celach komercyjnych,
  3. udzielania sublicencji,
  4. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Usługodawcę,
 6. Każde naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza w związku z Usługą wyłącznie dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do realizacji świadczeń określonych niniejszym Regulaminem. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

§ 11. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Usług jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator).
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczeństwo@nowaera.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji Usługi – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  2. podjętych działań analitycznych mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb Usługobiorców, optymalizację produktów, optymalizację procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej Administratora, itp., będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. badania satysfakcji z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  5. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb, czyli profilowania – art. 6 ust 1 lit. f) RODO
  6. realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  8. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. Administrator danych informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Administratora usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celach marketingowych, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi.
 10. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: nowaera@nowaera.pl
  telefonicznie pod nr tel: 801 88 10 10 lub 58 721 48 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

§ 12. Rozwiązanie Umowy

Umowa zostaje rozwiązana z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi, w każdym przypadku uwzględniając jej rodzaj i charakter.

§ 13. Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub w formie elektronicznej na Adres email kontakt@projektzklasa.pl.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Usługodawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Usługobiorcy,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
  3. działalności osób trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, Adres email), przedmiot reklamacji, serwis internetowy, którego reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu.
 4. Regulamin obowiązuje od 01.10.2018.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Konie trojańskie

Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że program ten pochodzi z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika 1.

2. Wirusy

Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika 2.

3. Spam

To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:

· powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
· przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
· powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
· naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
· narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
· wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
· powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej 3.

4. Robaki

Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie 4.


1. http://www.microsoft.com
2. op. cit.
3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam
4. op. cit.