Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla usługi Diagnoza PRZED...


 • § 1. Słowniczek pojęć

  W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:
  1. Adres email – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  2. Dyrektor szkoły – osoba pełniąca funkcje dyrektora szkoły i reprezentująca szkołę w zawarciu Umowy, która została zweryfikowana i dokonała rejestracji na podstawie otrzymanego od Usługodawcy Kodu dostępu w celu utworzenia Konta dla Usługobiorcy umożliwiającego korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie określonym w Regulaminie;
  3. Hasło – ciąg znaków umożliwiający Usługobiorcy lub Użytkownikowi na autoryzowany dostęp do odpowiedniego Konta i usług świadczonych za pośrednictwem Portalu wymagających zalogowania;
  4. Kod dostępu – ciąg znaków umożliwiający jednorazową rejestrację Dyrektora szkoły działającego w imieniu Usługobiorcy w Portalu w celu utworzenia Konta, a w przypadkach wskazanych w Regulaminie ciąg znaków wygenerowany przez Dyrektora szkoły umożliwiający rejestrację Użytkownika w celu korzystania z Usług;
  5. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy oraz Użytkownika umożliwiający korzystanie z aktualnie dostępnych funkcjonalności za pośrednictwem Portalu po zalogowaniu. Dyrektor szkoły działający w imieniu Usługobiorcy może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami oraz przyznawania i odbierania uprawnień dla Użytkowników. W każdym przypadku Konto jest dostępne po spełnieniu warunku o którym mowa w § 2 ust 3, a w przypadku Użytkownika dodatkowo przyznaniu do niego uprawnień przez Dyrektora szkoły;
  6. Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca w chwili zakładania Konta zawód nauczyciela zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, zatrudniona w publicznej lub niepublicznej szkole, o której mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943);
  7. Portal – serwisy internetowe Usługodawcy za pośrednictwem których udostępniane są Usługi. Portal prowadzony jest pod adresami URL dedykowanymi i odpowiednimi dla każdej Usługi: www.diagnoza.nowaera.pl i/lub www.zamowienie-diagnoza.nowaera.pl i/lub www.sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl i/lub www.egzamin-diagnoza.nowaera.pl i/lub www.matura-diagnoza.nowaera.pl;
  8. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu oraz warunki korzystania z nich przez Usługobiorców i Użytkowników;
  9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.), w tym Usług;
  10. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz Usługobiorcy, a także upoważnionych przez Usługobiorcę Użytkowników posiadających status Nauczyciela. Przedmiotem usług o określonym rodzaju funkcjonalności jest możliwość składania zamówień na testy, zakładania klas pobierania testów, zasad oceniania i innych materiałów edukacyjnych, zbadania umiejętności uczniów na poszczególnych etapach edukacji z wybranych przedmiotów nauczania i po analizie wpisanych wyników uczniów otrzymanie raportów.
  11. Usługobiorca – szkoła, będąca stroną Umowy, w imieniu której Dyrektor szkoły zawarł Umowę na korzystanie z Usług i posiadająca Konto;
  12. Usługodawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, NIP 527-13-74-376, REGON 012186107;
  13. Użytkownik – Nauczyciel Usługobiorcy, któremu Dyrektor szkoły przyznał uprawnienie do korzystania z Usług i który posiada Konto.
  14. Zasoby – zbiór materiałów edukacyjnych i narzędzi udostępnianych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na warunkach określonych w Regulaminie, służących do przeprowadzenia procesu diagnozy umiejętności uczniów w zakresie poszczególnych przedmiotów i na poszczególnych etapach edukacji. W skład Zasobów wchodzą m.in. arkusze i zasady oceniania, analiza wyników testów na podstawie danych przekazanych przez Usługobiorców, sporządzanych w postaci raportów przez Usługodawcę.
 • § 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców/ Użytkowników z Usług i Portalu oraz warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę na ich rzecz.
  2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest zawarcie Umowy zgodnie z Regulaminem, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
  3. Warunkiem świadczenia Usług przez Usługodawcę jest zawarcie w formie pisemnej przez Usługobiorcę i Usługodawcę umowy powierzenia przetwarzania danych w ramach której Usługobiorca jako administrator danych Użytkowników powierza Usługodawcy ich dane osobowe do przetwarzania w związku z korzystaniem z Usług. Po zawarciu Umowy do czasu podpisania umowy powierzenia Usługa dla Użytkowników będzie zablokowana. Wzór umowy powierzenia, który Usługobiorca powinien pobrać, podpisać a następnie odesłać na adres siedziby Usługodawcy dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
  5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu w sposób umożliwiający Użytkownikom lub Usługobiorcy jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.
  6. Korzystanie z Usługi możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Usługobiorca który nie akceptuje Regulaminu nie może korzystać z Usług, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy.
  7. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Usługobiorca/Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji. Zawierając Umowę Usługobiorca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  8. Usługa realizowana jest na rzecz Usługobiorcy. W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie świadczenia Usług na podstawie Umowy stroną wszelkich praw i obowiązków jest odpowiednio Usługodawca i Usługobiorca.
  9. Usługobiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, z wyjątkiem Użytkowników zatrudnionych u Usługobiorcy.
  10. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 • § 3. Zawarcie Umowy i założenie Konta
  1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia procesu rejestracji przez Dyrektora szkoły.
  2. Proces rejestracji odbywa się za pomocą dostępnego na Portalu formularza rejestracyjnego. W celu skutecznej rejestracji Dyrektor szkoły działający w imieniu Usługobiorcy powinien wypełnić formularz rejestracyjny w zakresie wymaganym funkcjonalnościami tego formularza, podać Kod dostępu otrzymany od Usługodawcy i zaakceptować Regulamin.
  3. Rejestracja pod adresami internetowymi www.zamowienie-diagnoza.nowaera.pl i/ lub www.sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl i/lub www.egzamin-diagnoza.nowaera.pl i/ lub www.matura-diagnoza.nowaera.pl jest dostępna wyłącznie dla Dyrektora szkoły na podstawie Kodu dostępu otrzymanego od Usługodawcy. Rejestracja Użytkowników pod adresami internetowymi www.diagnoza.nowaera.pl i/ lub www.sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl i/ lub www.egzamin-diagnoza.nowaera.pl i/ lub www.matura-diagnoza.nowaera.pl jest dostępna dla nich na podstawie otrzymanego i wygenerowanego przez Dyrektora szkoły Kodu dostępu oraz po podpisaniu umowy o której mowa w § 2 ust 3. W przypadku odblokowania dostępu do arkuszy i zasad oceniania, konieczne jest przypisanie Użytkownika do konkretnej klasy/klas przez Dyrektora szkoły.
  4. Dyrektor szkoły działając w imieniu Usługobiorcy przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i reprezentuje Usługobiorcę,
   3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
   5. zobowiązuje się zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych przed rozpoczęciem korzystania z Usług przez Użytkowników,
   6. korzystać z Usług wyłącznie na potrzeby edukacyjne związane z działalnością statutową Usługobiorcy,
   7. nada dostęp do Usługi wybranym Użytkownikom zatrudnionym u Usługobiorcy wg uznania.
  5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Dyrektora szkoły unikalne Konto o nazwie będącej podanym przez niego Adresem e-mail, będące jednocześnie Kontem Usługobiorcy.
  6. Adres email jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
  7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach wybranego Portalu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  8. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu email oraz Hasła. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
  9. Użytkownik przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
   4. będzie korzystać z Usług wyłącznie na potrzeby edukacyjne związane z działalnością statutową Usługobiorcy,
  10. Postanowienia ust 5, 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio do rejestracji i korzystania z Konta przez Użytkownika.
  11. Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest posiadanie Konta przez Usługobiorcę.
 • § 4. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Umowy
  1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  2. Usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu realizowane są w następującym zakresie:
   1. rejestrowanie i utrzymanie Konta Usługobiorcy oraz Użytkowników,
   2. korzystania z Usługi przez Użytkowników uprawnionych przez Usługobiorcę,
   3. nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień Użytkownikom przez Usługobiorcę w zakresie korzystania z Usług,
   4. możliwość administrowania Kontem przez Usługobiorcę/ Użytkownika,
   5. aktualizacja danych w Koncie Usługobiorcy/ Użytkownika,
   6. korzystanie z narzędzia internetowego umożliwiającego przeprowadzenie diagnoz (zbadania umiejętności) uczniów na poszczególnych etapach edukacji z wybranych przedmiotów nauczania zgodnie z obowiązującą podstawą programową,
   7. zakładania klas dla poszczególnych Użytkowników,
   8. składania zamówień na testy i arkusze ocen przez Usługobiorcę,
   9. Korzystanie z Zasobów,
   10. dostęp do informacji o charakterze edukacyjnym publikowanych przez Usługodawcę w ramach Portalu.
  3. Usługi świadczone są w modelu Saas. Usługi świadczone są w taki sposób, aby Usługobiorca/Użytkownik spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 • § 5. Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę
  1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług w ramach Portalu jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop lub tablet z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową wskazaną w ust.2, oraz dla wybranych usług konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
  2. Korzystanie z Portalu możliwe jest zasadniczo przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
   1. przeglądarki: najnowsza wersja Google Chrome, najnowsza wersja Mozilla Firefox, najnowsza wersja Opera, Internet Explorer 11.0,
   2. dodatków: najnowsza wersja Flash Player
   3. obsługi „ciasteczek” (cookies): włączone
   4. Javascript: włączone
  3. W celu korzystania z Usługi lub Portalu urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
  4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci Internet, a także rekomenduje Usługobiorcom/ Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania.
 • § 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług,
   2. wysyłania na Adres email Usługobiorcy/ Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem danego Portalu i świadczeniem Usług,
   3. po uzyskaniu dodatkowej zgody od Usługobiorcy/ Użytkowników wysyłania pisemnie lub elektronicznie na Adres email informacji handlowych,
   4. odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca/ Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email,
   5. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze i pozyskiwania zgody w tym celu,
   6. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorcy/Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorcy/ Użytkowników, przeniesienia praw do całości Portalu lub jego części na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem lub jego częścią, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
  3. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie, w szczególności ma prawa do nadawania lub odbierania uprawnień Użytkownikom.
  4. Usługobiorca w ramach realizacji Umowy i korzystania z wybranego Portalu nie jest uprawniony do:
   1. publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
   3. wykorzystywania Zasobów w celach komercyjnych lub zarobkowych,
   4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku i prowadzonej działalności edukacyjnej jako placówka oświatowa,
   5. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystania z wybranego Portalu w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,
   6. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
   7. zamieszczania danych osobowych osób bez ich uprzedniej zgody. W tym celu Usługodawca jest uprawniony do żądania od Usługobiorcy przedstawienia takiej zgody pod warunkiem zablokowania dostępu do Usługi.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców/ Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informacje na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat, usunięcia z Portalu treści udostępnianych przez Usługobiorców/Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
   2. usunięcia Konta Usługobiorcy/ Użytkownika w przypadku powtarzających się rażących naruszeń Regulaminu przez Usługobiorcę/ Użytkownika.
   3. Usunięcia Konta Użytkownika w przypadku upływu okresu 5 lat od ostatniego logowania na Koncie.
  6. Postanowienia ust. 4 i 5 odnoszą się również odpowiednio do Użytkowników o czym Usługobiorca zobowiązany jest ich poinformować przed udzieleniem uprawnień do korzystania z Usługi.
 • § 7. Nieodpłatny charakter Portalu
  1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców są nieodpłatne.
  2. Usługodawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usług wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Usługobiorca/ Użytkownik korzysta.
 • § 8. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Usługobiorcy, w tym upoważnionych przez niego Użytkowników naruszających Regulamin.
  2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę i upoważnionych przez niego Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone na Portalu lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
   4. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
   5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
   6. podania przez Usługobiorców, w tym uprawnionych przez niego Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta oraz nieprzestrzegania warunków Regulaminu,
   7. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub Hasła Usługobiorców lub Użytkowników,
   8. następstwa działań podjętych przez Usługobiorców lub Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
   9. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 • § 9. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja
  1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r., poz. 880 z późn. zm.), stanowiących część Portalu, w tym do całego utworu, jak i jego fragmentów, a w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
  2. Usługobiorca, w tym upoważniony przez niego Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu lub jego fragmentu oraz Portalu i zamieszczanych w nim treści, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  3. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Zasobów i treści udostępnionych na Portalu, wyłącznie na użytek własny rozumiany zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do korzystania przez upoważnionych Użytkowników w związku z realizowanym procesem edukacyjnym jednostki oświatowej.
  4. Usługodawca udziela każdemu Usługobiorcy licencji na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania w formie elektronicznej, a także utrwalania w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Usług, a także sporządzania wydruków dla własnych potrzeb związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością edukacyjną jako jednostka oświatowa.
  5. Udzielona licencja nie uprawnia Usługobiorcy, w szczególności do:
   1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
   2. rozpowszechniania informacji pobranych z wybranego Portalu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, w tym w celach komercyjnych,
   3. udostępniania dostępu do Usług osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
   4. udzielania sublicencji,
   5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Usługodawcę,
  6. Każde naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.
 • § 10. Dane osobowe
  1. Dla prawidłowej realizacji Usługi oraz zawarcia Umowy wymagane jest przetwarzanie danych osobowych Dyrektora Szkoły i Użytkowników. Wykonanie Usługi wiąże się również z przetwarzaniem informacji o uczniach, w zakresie wskazanym ust. 5 zdanie drugie.
  2. Dane osobowe Użytkowników podane w celu realizacji Usługi przetwarzane są w imieniu i na rzecz Usługobiorcy, który jest ich administratorem danych. Dane osobowe Dyrektora szkoły jako podmiotu reprezentującego Usługobiorcę przetwarzane są przez Usługodawcę jako ich administratora danych.
  3. W tym celu przed uruchomieniem Usługi dla Użytkowników Usługobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy powierzenia danych o której mowa w § 2 ust. 3.
  4. Dane osobowe Usługobiorcy i Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
  5. W celu zawarcia Umowy oraz świadczenia Usługi przetwarza się następujące dane osobowe: nazwisko i imiona, miejsce zatrudnienia, adres poczty elektronicznej, przedmiot nauczania, adres IP, zawód, pełniona funkcja. W związku z Usługą przetwarza się następujące informacje o uczniach: symbol, miejsce nauki, klasa, wyniki testów, informacje o dysleksji.
  6. Dyrektor szkoły w związku z zawarciem Umowy potwierdza, że dysponuje wszystkimi informacjami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE przez drugą Stronę Umowy. Dane Dyrektora szkoły będą przetwarzane przez okres do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy.
  7. W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy administratorem tych danych będzie Usługodawca.
  8. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w zakresie danych osobowym można uzyskać kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczenstwo@nowaera.pl
  9. Dane osobowe w związku z ust. 7 będą przetwarzane wtedy w celu:
   1. przesyłania informacji handlowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   2. podjętych działań analitycznych mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb klientów, optymalizację produktów, optymalizację procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   3. badania satysfakcji klientów z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   4. realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   5. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb klienta, czyli profilowania – art. 6 ust 1 lit. f) RODO.
  10. Dane Użytkowników w związku z ust. 9 będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Usługodawcy usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
  11. Dane osobowe w powyższym celu przetwarzane będą odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  12. Użytkownik będzie posiadał prawo żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  13. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolna. Jej brak skutkuje nieotrzymaniem tego rodzaju korespondencji.
  14. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być wycofana w każdym czasie za pośrednictwem adresu e-mail: diagnoza@nowaera.pl, telefonicznie pod nr 58 721 48 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
 • § 11. Rozwiązanie Umowy
  1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej lub wiadomości na Adres email.
  2. W razie naruszenia przez Usługobiorcę, w tym również Użytkowników uprawnionych przez Usługobiorcę, postanowień Regulaminu Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Usługobiorcy oświadczenia w formie pisemnej lub wiadomości na Adres email.
  3. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy w przypadku niepodpisania umowy powierzenia danych przez Usługobiorcę w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy.
  4. Usługodawca może rozwiązać Umowę po upływie okresu 5 lat od ostatniej aktywności na Koncie Usługobiorcy, po uprzednim poinformowaniu.
 • § 12. Reklamacje
  1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Usługodawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub w formie elektronicznej na Adres email diagnoza@nowaera.pl.
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Usługodawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Usługobiorcy lub Użytkowników,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, Adres email), przedmiot reklamacji, serwis internetowy, którego reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
  6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • § 13. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od 14 dnia liczonego od następnego dnia po przesłaniu informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mailowy Usługobiorcy podany w Koncie, z zastrzeżeniem ust 4.
  4. Nowa wersja Regulaminu wiąże Usługobiorcę, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania nie złoży oświadczenia o braku jej akceptacji. Złożenie oświadczenia przez Usługobiorcę w zakresie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, w tym usunięciem Kont Użytkowników.
  5. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres e-mail: diagnoza@nowaera.pl, telefonicznie: 58 721 48 00 lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
  6. Regulamin obowiązuje od 25.05.2018.
  7. Wcześniejsze wersje regulaminu dostępne są na każde żądanie zgłoszone na adres e-mail: diagnoza@nowaera.pl

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Konie trojańskie
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że program ten pochodzi z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika1. 1
 2. Wirusy
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika. 2
 3. Spam
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  1. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
  2. przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
  3. powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
  4. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
  5. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
  6. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
  7. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej. 3
 4. Robaki
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie. 4