Regulamin prenumeraty czasopisma „Świerszczyk”


 • § 1. Postanowienia ogólne
  1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia – poprzez Formularz udostępniony na Portalu – zawarcie Umowy prenumeraty Magazynu.
  2. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
   1. Wydawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości.
   2. Formularz – rozwiązanie informatyczne udostępnione przez Wydawcę na Portalu, za pomocą którego każda osoba bez jednoczesnej obecności stron może zawrzeć Umowę Prenumeraty Magazynu.
   3. Umowa Prenumeraty – umowa cywilnoprawna, na podstawie której Wydawca zobowiązuje się do odpłatnego i cyklicznego dostarczania na rzecz Prenumeratora Magazynu przez Czas Prenumeraty.
   4. Okres Prenumeraty – 12 miesięcy.
   5. Prenumerator – osoba fizyczna, która zawarła Umowę Prenumeraty.
   6. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Wydawcę.
   7. Portal – internetowa strona Wydawcy dostępna pod adresem: www.swierszczyk.pl.
   8. Magazyn – czasopismo „Świerszczyk”.
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo:
   1. czasowego wstrzymania możliwości zawierania Umowy Prenumeraty z wykorzystaniem Formularza ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,
   2. wysyłania na adres e-mail Prenumeratorów komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych, związanych z zawarciem Umowy Prenumeraty,
   3. dowolnej modyfikacji Formularza bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.
  4. Korzystanie z Formularza wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz:
   1. przeglądarki: Google Chrome 15 lub wyższy, Mozilla Fire Fox 8 lub wyższy, Opera 11 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy,
   2. dodatków: Flash Player 8 lub wyższy,
   3. obsługi cookies: włączona,
   4. Javascript: włączone.
 • § 2. Zawarcie Umowy Prenumeraty
  1. Umowa Prenumeraty może zostać zawarta przez każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi. Ważność Umowy Prenumeraty zawartej przez osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zależy od potwierdzenia Umowy Prenumeraty przez przedstawiciela ustawowego tych osób.
  2. W celu zawarcia Umowy Prenumeraty należy wypełnić Formularz udostępniony na Portalu.
  3. Do zawarcia Umowy Prenumeraty pomiędzy Wydawcą a daną osobą dochodzi z chwilą wybrania przez tę osobę przycisku „Wyślij i Zapłać” oraz po zaakceptowaniu wymaganych przez Wydawcę oświadczeń.
  4. Przez fakt wysłania Formularza osoba zawierająca umowę oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   4. zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
  5. Wydawca może odmówić zawarcia Umowy Prenumeraty w przypadku podania błędnego, fałszywego lub tymczasowego adresu e-mail lub też nie podania innych niezbędnych do zawarcia Umowy Prenumeraty danych.
 • § 3. Płatności
  1. Obowiązującą formą płatności jest dokonanie wpłaty poprzez system płatności elektronicznej zapewniony przez Wydawcę. Płatności realizowane są za pośrednictwem systemu płatności PayU.
  2. Po zawarciu umowy w sposób określony w § 2 ust. 3 Regulaminu Prenumerator zostanie automatycznie przekierowany na stronę systemu płatności elektronicznej. Opłata jest dokonywana z góry za cały Okres Prenumeraty.
  3. Dokonanie płatności jest warunkiem przystąpienia przez Wydawcę do realizacji Umowy Prenumeraty.
  4. Prenumerator może żądać wystawienia faktury VAT. Prenumerator może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej na podany adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej może być w każdym czasie cofnięta.
  5. Płatność zostaje dokonana z chwilą uznania rachunku Wystawcy.
 • § 4. Wykonanie umowy
  1. Po dokonaniu płatności Wydawca niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy Prenumeraty.
  2. Prenumerator będzie otrzymywał kolejne numery Magazynu zgodnie z częstotliwością ukazywania się Magazynu tj., co dwa tygodnie, a w lipcu i sierpniu raz w miesiącu. Dostawa magazynu każdorazowo nastąpi na początku i ok. 15. dnia danego miesiąca.
  3. Magazyn zostanie dostarczony przez Wydawcę do miejsca wskazanego przez Prenumeratora w Formularzu.
  4. Prenumerator jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki zawierającej Magazyn. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Prenumerator jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji w trybie wskazanym w § 7 Regulaminu.
 • § 5. Prawa autorskie i pokrewne
  1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu w tym Formularza, są zastrzeżone na rzecz Wydawcy.
 • § 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  2. Administratorem danych osobowych Prenumeratorów jest Wydawca.
  3. Prenumerator, zawierając Umowę Prenumeraty wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy Prenumeraty.
  4. Wydawca podczas zawierania Umowy Prenumeraty zbiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy.
  5. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy Prenumeraty, promowania usług Portalu oraz, po uzyskaniu dodatkowej zgody, w celach marketingowych oraz w celach informowania o produktach i usługach Wydawcy
  6. Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 1 powyżej Prenumeratorzy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia danych.
  7. Podanie danych osobowych Prenumeratorów jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla skutecznej realizacji Umowy Prenumeraty.
  8. Wydawca gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  9. Administrator danych jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych Prenumeratorów osobom trzecim, w przypadku gdy ich ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 • § 7. Reklamacje
  1. Prenumerator ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Umowy Prenumeraty przez Wydawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146D lub na adres poczty elektronicznej prenumerata@nowaera.pl.
  3. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Prenumeratora,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za którą Wydawca nie odpowiada.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Prenumeratora wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
  5. Wydawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Wydawca powiadamia Prenumeratora za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • § 9. Odstąpienie od Umowy
  1. Prenumerator, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
    • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  3. Uprawnienie wskazane w pkt 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Prenumeratora, będącego konsumentem poprzez przesłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146 D, 02-305 Warszawa.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Wydawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Prenumeratora będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
  5. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Prenumerator będący konsumentem, chyba że Prenumerator będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Prenumeraty, jeżeli na wyraźne żądanie Prenumeratora będącego konsumentem wykonanie Umowy Prenumeraty rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Prenumerator będący konsumentem ma obowiązek zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 • § 10. Rozwiązanie Umowy
  1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę Prenumeraty drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez przesłanie oświadczenia w wiadomości e-mail.
  2. W razie naruszenia przez Prenumeratora postanowień Regulaminu Wydawca może rozwiązać Umowę Prenumeraty bez konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi pisemnego oświadczenia.
  3. W każdym przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wydawcy, jest on zobowiązany do zwrotu Prenumeratorowi części opłaty proporcjonalnej do niewykorzystanego Okresu Prenumeraty.
 • § 11. Odpowiedzialność
  1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. następstwa działań podjętych przez Prenumeratora stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
   2. prawdziwość danych osobowych podanych przez Prenumeratora w trakcie zawierania umowy,
   3. nieprzestrzeganie przez Prenumeratora warunków Regulaminu.
 • § 12. Pliki cookies
  1. Prenumerator wyraża zgodę na przechowywanie przez Wydawcę na jego komputerze plików cookies.
  2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła).
  3. Wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. pliki cookies, pozwalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu.
   2. pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Portalu.
  4. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu może być niemożliwe.
  5. Informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce cookies dostępnej na stronie internetowej Dostawcy pod adresem: http://www.nowaera.pl/polityka-cookies.html.
 • § 13. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1582 ), przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2013 r. poz. 11422 z późn. zm.)
  2. Spory pomiędzy Wydawcą a Prenumeratorem dotyczące Umowy Prenumeraty w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
  3. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Wydawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu i poinformowania Prenumeratorów w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
  5. Umowa Prenumeraty może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku.