Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla usługi „portal dlaucznia.pl”

 • § 1. Słowniczek pojęć
  W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:
  • Konto Moja Nowa Era – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy umożliwiający mu korzystanie z aktualnie dostępnych funkcjonalności za pośrednictwem Portalu po zalogowaniu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami. Usługa Konto Moja Nowa Era regulowana jest odrębnym regulaminem właściwym dla tej usługi;
  • Portal – serwis internetowy Usługodawcy, za pośrednictwem którego udostępniane są Usługi. Portal prowadzony jest pod adresem URL https://www.dlaucznia.pl;
  • Przedstawiciel ustawowy – osoba fizyczna, będąca opiekunem prawnym, działająca w imieniu i na rzecz małoletniego Usługobiorcy;
  • Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu oraz warunki korzystania z nich przez Usługobiorców;
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);
  • Uczeń – osoba fizyczna ucząca się w szkole ponadpodstawowej, dla której dedykowane są Usługi, która w imieniu własnym lub przez przedstawiciela ustawowego dokonała zawarcia Umowy na korzystanie z Usług lub dla której zostało utworzone Konto Moja Nowa Era;
  • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.), w tym Usług;
  • Usługa – usługi (funkcjonalności) świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz Ucznia Szczegółowy zakres usług określa § 5 Regulaminu;
  • Usługobiorca – Uczeń lub działający w jego imieniu przedstawiciel ustawowy, będący stroną Umowy;
  • Usługodawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości;
  • Zasoby – zbiór materiałów edukacyjnych udostępnianych w ramach Usługi.
 • § 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Usług oraz warunki ich świadczenia przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
  2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest zawarcie Umowy zgodnie z Regulaminem.
  3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w ramach Portalu w sposób umożliwiający Usługobiorcy pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
  4. Korzystanie z Usług możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu. Usługobiorcy, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z Usługi, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy. Akceptacja Regulaminu następuje przy pierwszym logowaniu do Usługi.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia niektórych usług w odrębnych regulaminach. Dla Usług wymagających logowania wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę Konta Moja Nowa Era.
  6. Za pośrednictwem Portalu Usługobiorcy mają możliwość korzystania z serwisów i usług poprzez stosowne połączenia do ich stron internetowych. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się szczegółowe regulaminy lub inne dokumenty określone przez usługodawcę dla tych usług lub serwisów. W takim przypadku postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do tych usług i serwisów. Nabywanie praw do korzystania z innych produktów i usług wymaga spełnienia warunków określonych w regulaminach właściwych serwisów.
  7. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Usługi Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
  8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Usługodawcy.
  9. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
  10. Usługobiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
  11. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  12. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.

 • § 3. Warunki techniczne
  1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług w ramach Portalu jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną stosowaną przeglądarką internetową, oraz dla wybranych usług konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Dostęp do Portalu możliwy jest zasadniczo przez powszechnie stosowane w tym celu przeglądarki internetowe.
  2. W celu korzystania z Usługi komputer lub urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
  3. Do właściwego korzystania z Usługi wymagana jest włączona funkcja Cookies oraz JavaScript, a także przeglądarka internetowa w najnowszej wersji: Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, iOS Safari, Opera, Android Browser.
  4. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione jego nowszą wersją.
  5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci Internet, a także rekomenduje Usługobiorcom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania. Przykładowe ryzyko wskazano w końcowej części Regulaminu.
  6. Usługi świadczone są w modelu SaaS (Software as a Service). Usługi świadczone są w taki sposób, aby Dostawca spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  7. Usługi świadczone są w technologii PWA (Progressive Web App, progresywna aplikacja webowa). PWA to aplikacja internetowa, uruchamiana jak strona internetowa poprzez przeglądarkę Usługobiorcy, umożliwiająca działanie w trybie offline. Aplikacja PWA nie wymaga instalacji na urządzeniach mobilnych, a jednocześnie pozwala wykorzystywać wszelkie funkcje urządzenia (m.in. aparat, geolokalizację, żyroskop czy nawigowanie głosem). Aplikacja PWA umożliwia korzystanie z kilku nowoczesnych rozwiązań, które ustalone są w tzw. PWA checklist. Wymogi te prezentujemy poniżej:
   1. PWA wyposażona jest w certyfikat SSL zapewniający bezpieczeństwo danych i połączenia.
   2. Podstawowe funkcje PWA działają również wtedy, gdy urządzenie jest offline.
   3. PWA zapewnia pełne RWD (ang. responsive web design), dzięki czemu prawidłowo prezentuje się na desktopie oraz na każdym urządzeniu mobilnym.
   4. PWA wyposażona jest w „manifest.json” plik, który umożliwia dodanie skrótu aplikacji do ekranu startowego.
   5. PWA gwarantuje możliwie szybkie ładowanie zasobów i błyskawicznie reaguje na akcje wykonywane przez użytkownika (jest reaktywna).

 • § 4. Zawarcie umowy i założenie Konta Moja Nowa Era
  1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu. Warunkiem korzystania z Usług wymagających logowania jest posiadanie Konta Moja Nowa Era. Zakres Usług wymagających posiadania Konta Moja Nowa Era określa § 5.
  2. Rejestracja w celu ustanowienia Konta Moja Nowa Era odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://moja.nowaera.pl/zaloz-konto. W celu skutecznej rejestracji osoba powinna wypełnić formularz rejestracyjny w zakresie wymaganym funkcjonalnościami tego formularza. Rejestracja i utworzenie Konta Moja Nowa Era odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie dla usługi konta Moja Nowa Era.
  3. Osoba, która dokonuje rejestracji przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. działa w imieniu własnym i zawiera umowę na swoją rzecz lub osoby, nad którą sprawuje opiekę,
   5. podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   6. zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
   7. będzie korzystać z Usługi wyłącznie na użytek własny.
  4. Rejestracji może dokonać każda osoba fizyczna z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia rejestracji musi dokonać Przedstawiciel Ustawowy.
  5. Osoba fizyczna lub jej Przedstawiciel Ustawowy w celu rejestracji wypełnia obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego i akceptuje Regulamin.

 • § 5. Usługi świadczone przez Usługodawcę
  1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem
  2. Usługi świadczone na rzecz Usługobiorców polegają na:
   1. możliwości zapoznawania się z lekcjami dostępnymi w ramach Portalu (cztery przedmioty: język polski, matematyka, geografia, język angielski),
   2. możliwości uczenia się z fiszek i quizów w lekcjach,
   3. możliwość dodawania lekcji do sekcji Zapisanych i odtwarzania ich w dowolnym momencie,
   4. możliwość korzystania z Zasobów.
  3. Zasady korzystania z Usług określa §6.

 • § 6. Zasady korzystania z Usług
  1. W celu skorzystania z Usług wskazanych w §5 ust. 2 od Usługobiorcy wymagana jest czynność logowania się za pośrednictwem Konta Moja Nowa Era, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Przez okres 60 dni od uruchomienia Portalu tj. od dnia 18.09.2019r, Usługi wskazane w §5 ust. 2 pkt 1) i 4) nie wymagają logowania.
  3. Usługodawca może dodawać nowe przedmioty w ramach lekcji prezentowanych na Portalu.

 • § 7. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług, w szczególności w przypadku powstałych awarii, naruszenia bezpieczeństwa środowiska informatycznego, niedostępności usług dostarczanych przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia Usługi, incydentów i zdarzeń o charakterze technicznym dot. środowiska informatycznego, za pośrednictwem którego świadczy Usługę lub innych zdarzeń wpływających na prawidłowe świadczenie Usługi których dostawca nie był wstanie przewidzieć,
   2. wysyłania na adres e-mail Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczeniem Usług,
   3. po uzyskaniu dodatkowej zgody, wysyłania do Usługobiorców pisemnie lub elektronicznie na adres email informacji handlowych i reklamowych,
   4. przetwarzania danych Usługobiorców w celach marketingowych w ramach prowadzonej działalności wydawniczej,
   5. odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email lub nie jest uprawniony do zawarcia Umowy,
   6. dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu ich świadczenia bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze i pozyskiwania zgody w tym celu,
   7. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów.
   8. zaprzestania świadczenia Usług lub Portalu w przypadku, zmiany strategii działalności, aktualnych potrzeb prowadzonej działalności, rozwoju lub zmiany oferowanych produktów lub usług.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Usługami, z tytułu których Usługobiorcom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy. O każdym
   z zaistniałych zdarzeń określonych w zdaniu poprzednim Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 14 dni przed zaistnieniem zdarzenia przesyłając odpowiedni komunikat na adres e-mail Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym Konta Moja Nowa Era.
  3. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta Moja Nowa Era oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
  4. Usługobiorca w ramach realizacji Umowy nie jest uprawniony do:
   1. publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
   3. wykorzystywania Usług w celach komercyjnych lub zarobkowych,
   4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w ramach Usług, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
   5. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,
   6. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
   7. zamieszczania danych osobowych osób bez ich uprzedniej zgody. W tym celu Usługodawca jest uprawniony do żądania od Usługobiorcy przedstawienia takiej zgody pod warunkiem zablokowania dostępu do Usługi.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Moja Nowa Era Usługobiorcy w przypadku powtarzających się rażących naruszeń Regulaminu przez Usługobiorcę.

 • § 8. Odpłatność Usług
  1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy są nieodpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za Usługę w dowolnym czasie, o czym poinformuje Usługobiorców przesyłając stosowaną informację na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Konta Moja Nowa Era oraz na stronie Portalu, nie później niż na 60 dni przed wprowadzeniem opłat.
  2. Usługodawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usług wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Usługobiorca korzysta.

 • § 9. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
  2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. za treści udostępniane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone na Portalu lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
   4. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
   5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
   6. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta Moja Nowa Era, nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu,
   7. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Usługobiorców, za pomocą których korzystają z Usługi,
   8. następstwa działań podjętych przez Usługobiorców stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
   9. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 • § 10. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja
  1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019r., poz. 880 z późn. zm.), wykorzystywanych w ramach Usług, w tym do całego utworu, jak i jego fragmentów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących
   i obsługujących narzędzia za pomocą których Usługobiorca korzysta z Usług, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
  2. Usługobiorca nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego utworu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, z wyjątkiem wykorzystywania na użytek własny.
  3. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z utworów, wyłącznie na użytek własny rozumiany zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  4. Usługodawca udziela każdemu Usługobiorcy licencji na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania w formie elektronicznej, a także utrwalania w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Usług, a także sporządzania wydruków dla własnych potrzeb związanych z procesem nauczania.
  5. Udzielona licencja nie uprawnia Usługobiorcy, w szczególności do:
   1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
   2. rozpowszechniania utworów pobranych w ramach Usługi, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, w tym w celach komercyjnych,
   3. udostępniania dostępu do Usług osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
   4. udzielania sublicencji,
   5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Usługodawcę,
  6. Każde naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

 • § 11. Ochrona danych osobowych
  1. Usługodawca przetwarza w związku z Usługą wyłącznie dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do zawarcia, zmiany, rozwiązania, a także prawidłowej realizacji Umowy przez Usługodawcę. Dane osobowe przetwarzane są również na potrzeby marketingu. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
  2. Usługodawca w celu wskazanym w ust. 1 przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, login, nr IP.
  3. Usługodawca jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

 • § 12. Klauzula informacyjna
  1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Usług jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN.
  2. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym istnieje możliwość kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczenstwo@nowaera.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. zawarcia i realizacji umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   2. podjętych działań analitycznych mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb klientów, optymalizację produktów, optymalizację procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej Usługodawcy, itp., będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   3. badania satysfakcji klientów z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   4. realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   5. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb klienta, czyli profilowania art. 6 ust 1 lit. f) RODO,
   6. realizacji praw z tytułu reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   8. archiwalnych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. Usługodawcy informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Usługodawcy usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, w szczególności w celach marketingowych, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  6. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Usługodawcy informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Usługodawcy informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usług.

 • § 13. Rozwiązanie Umowy
  1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn,
   z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez zaznaczenie opcji Prawo do usunięcia danych, w formularzu RODO znajdującym się na stronie: https://konto.nowaera.pl/zgloszenie-rodo.
  2. W razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą przesłania Usługobiorcy oświadczenia o rozwiązaniu na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Konta Moja Nowa Era.
  3. Usługodawca w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę może natychmiast usunąć konto Usługobiorcy lub zablokować jego dostęp do Usługi. Usługodawca ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.
  4. Rozwiązanie Umowy powoduje jednoczesne wygaśnięcie wszystkich udzielonych na jej podstawie licencji.

 • § 14. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
  1. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (od otrzymania potwierdzenia założenia Konta), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres mailowy: dlaucznia@nowaera.pl, albo listem na adres siedziby Usługodawcy.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do Usługi (treści cyfrowe) przez Usługobiorcę (moment rozpoczęcia realizacji umowy) przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
  4. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem usługi są dostarczane treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • § 15. Reklamacje
  1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Usługodawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub w formie elektronicznej na adres mailowy: dlaucznia@nowaera.pl.
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Usługobiorcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Usługobiorcy,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres email), przedmiot reklamacji, serwis internetowy, którego reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
  6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 • § 16. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
  2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu oraz poinformowania Usługobiorców (w tym przedstawicieli ustawowych) w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2020r.

  INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Konie trojańskie

   Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że program ten pochodzi z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika1.

  2. Wirusy

   Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika2.

  3. Spam

   To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
   • powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
   • przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
   • powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
   • naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
   • narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
   • wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
   • powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej3.
  4. Robaki

   Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie4.

   1. http://www.microsoft.com
   2. op. cit.
   3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam
   4. op. cit.