Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nowa Era Sp. z o.o. z/s w Warszawie w ramach portalu „docwiczenia.pl”


 • § 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Dostawcę na stronie Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownicy którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z Portalu, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Dostawcy.
  2. Przedmiotem usługi świadczonej przez Dostawcę na rzecz Użytkowników jest udostępnienie na stronie Portalu zbioru materiałów edukacyjnych podzielonych tematycznie wg wybranych przedmiotów z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej i gimnazjum, w szczególności w postaci dodatkowych ćwiczeń oraz multimediów pomagających w ich rozwiązaniu (dalej: Zasoby), dedykowanych głównie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, w celu możliwości ich wykonywania i rozwiązywania.
  3. Warunkiem korzystania z usługi określonej w ust. 2 jest akceptacja Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.
  5. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  6. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie Portalu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 • § 2. Definicje
  1. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
   1. Dostawca — Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości.
   2. Kod dostępu — ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi za pośrednictwem Portalu na dostęp do Zasobów, nadany zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Przez Kod dostępu należy rozumieć również kod QR.
   3. Portal — internetowa platforma Dostawcy umieszczona pod adresem www.docwiczenia.pl, prowadzona przez Dostawcę i zarządzana przez Dostawcę.
   4. Regulamin — niniejszy Regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu.
   5. Użytkownik — każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.
   6. Umowa — oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Dostawcę na Portalu drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w szczególności polegających na umożliwianiu korzystania z Zasobów i dostarczaniu innych informacji.
   7. Zasoby — zbiór materiałów edukacyjnych, udostępniany przez Dostawcę na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie.
   8. Zeszyt ćwiczeń – wybrane zeszyty ćwiczeń wydawnictwa Nowa Era dedykowane podręcznikom z tej samej serii przeznaczonym do przedmiotów z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej i gimnazjum, zawierające Kody dostępu.
 • § 3. Warunki techniczne świadczenia Usług przez Dostawcę
  1. Korzystanie z usługi Dostawcy wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz:
   1. przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer w aktualnie najwyższej dostępnej wersji,
   2. obsługi cookies: włączone,
   3. Javascript: włączone.
  2. Dostawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego (urządzenia końcowego), za pomocą którego możliwe jest korzystanie z usług.
  3. W celu korzystania z usługi stanowisko komputerowe (urządzenie końcowe) musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 • § 4. Zasady korzystania z Portalu
  1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne.
  2. Użytkownicy korzystają z Portalu lub Zasobów nieodpłatnie.
  3. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać z następujących usług:
   1. zapoznawać się z Zasobami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia końcowego, którym Użytkownik się w tym celu posługuje,
   2. pobierać Zasoby, za pomocą funkcjonalności do pobierania Zasobów, dostarczonej przez Dostawcę, pod warunkiem uprzedniego zakupu publikacji zawierającej, odpowiedni Kod dostępu.
  4. W Portalu prezentowane są Zasoby, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe.
  5. Dostawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Dostawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Zasobów.
  6. Użytkownicy mogą korzystać z Zasobów dostępnych za pośrednictwem Portalu po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego w Zeszycie ćwiczeń lub wpisaniu kodu cyfrowego znajdującego się również w tej samej publikacji (Kod dostępu).
  7. Zeszyt ćwiczeń o którym mowa w zdaniu poprzednim możliwy jest do nabycia przez Użytkownika odpłatnie za pośrednictwem wybranych księgarni, w tym internetowych lub jeżeli Użytkownik jest uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjum za pośrednictwem tej szkoły.
  8. Odpowiedni Kod dostępu umożliwia uruchomienie odpowiadających mu materiałów edukacyjnych udostępnianych w ramach Zasobów zgodnie z informacją wskazaną w Zeszycie ćwiczeń.
  9. Kod dostępu jest aktywny bezterminowo.
  10. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,
   2. zamieszczania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem usług,
   3. odmowy świadczenia usług jeśli Użytkownik poda błędny lub fałszywy Kod dostępu,
   4. dowolnej modyfikacji świadczonych usług lub Portalu oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
   5. zaprzestania świadczenia usług ze względu na zmianę strategii prowadzonej działalności Dostawcy.
 • § 5. Prawa autorskie i pokrewne
  1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
  2. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Zasobu lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
  3. Poprzez korzystanie z utworów lub Zasobów udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub Zasobów.
  4. Bez uprzedniej zgody Dostawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i Zasobów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
  5. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  6. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Zasobów lub ich części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 • § 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. W ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Dostawca nie zbiera danych osobowych, jednakże w każdym przypadku gdy Użytkownik udostępni Dostawcy dane osobowe np. w procesie reklamacji lub realizacji swoich praw jako konsument, będą one chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182, ze zm.).
  2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 będzie Dostawca.
  3. Dane przetwarzane będą w celu związanym z realizacją praw Użytkownika jako konsumenta.
  4. będą mieli prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  5. Podanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla skutecznej realizacji swoich praw konsumenckich.
 • § 7. Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem usługi przez Dostawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub na adres poczty elektronicznej docwiczenia@nowaera.pl.
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania usługi przez Dostawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z usługi, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za których działania Dostawca nie odpowiada.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
  6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 20 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • § 8. Odstąpienie od Umowy
  1. Użytkownik, może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług Portalu.
  2. Dostawca, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę nieodpłatnie, może natychmiast zablokować jego dostęp do Zasobów. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Zasobów w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem i postanowieniami Regulaminu.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy określonej niniejszym Regulaminem i w związku ze świadczoną usługą Użytkownik nie może domagać się zwrotu należności poniesionych z tytułu zakupu Zeszytu ćwiczeń.
 • § 9. Odpowiedzialność
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta ze strony Portalu.
   2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Kodu dostępu.
   3. Utratę przez Użytkownika Kodu dostępu.
   4. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
   5. przerwy w świadczeniu usług zaistniałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
   6. prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu reklamacji.
   7. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia usługi, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.).
   8. nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu.
   9. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
   10. pobrane Zasoby z Portalu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników.
   11. niezależne i niezawinione błędy w działaniu Portalu.
   12. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
   13. nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu.
   14. nieosiągnięcia zamierzonych celów w związku z którymi Użytkownik korzysta z usługi
   15. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 • § 10. Pliki cookies
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Dostawcę na jego komputerze plików cookies.
  2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła).
  3. Wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
   • pliki cookies, pozwalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu,
   • pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Portalu.
 • § 11. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
  2. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami dotyczące świadczenia usług w ramach Portalu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
  3. Dostawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usług w Portalu w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
  4. Dostawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji usług dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych usług do Portalu. Dostawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu i poinformowania Użytkowników za pośrednictwem Portalu o zmianie Regulaminu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
  6. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
  7. Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z Zasobów.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2016 roku.